Mine kanaliseringer

Side 3
På denne siden legger jeg ut kanaliseringer som ikke er med i boken "Himmelske samtaler i ny tid", og ikke er med i "Veien, sannheten og livet". Små drypp i hverdagen.

 

11.09.2022

Tidene har ikke forandret seg så mye som dere tror, alt går i sykluser, men det er flere hundre år siden dere var i samme syklus som i dag. Derfor vil alt dere nå opplever i naturen virke skremmende og foruroligende. I tillegg vil dere ha andre naturutfordringer som skyldes forurensing, som ikke eksisterte tidligere. Miljøgifter og utslipp vil svekke naturen, skape ubalanse og det vil også skape sykdommer og medfødte lidelser hos både dyr og dere mennesker. Dette er den reelle katastrofen.

Snøsmelting i breene og massiv nedbør vil føre til flere flommer og oversvømmelser i løpet av de neste årene. Dette er en uunngåelig prosess som følge av været. 

I tidligere tider og hos noen stammer i nåtiden vil endring av været være en gammel lære ført fra slekt til slekt. I deres moderne verden vil en slik tanke være helt utenkelig, men det er en metode som har fungert i tusener av år. 

Med tankens kraft kan du være med på å endre været. Ved å be om hjelp fra universet kan du endre været. Været blir endret også i dag, men ved hjelp av teknologiske redskaper. Denne endringen gir ubalanse i naturen der noen opplever ekstremt uvær mens andre opplever ekstrem varme og tørke. Endringen skaper behov for mat og varme som igjen gir økonomisk vinning til de som kan levere dette behovet. Alt bunner da ut i en økonomisk styring av leveranser. 

I tiden fremover kan en slik styring av økonomien og været og leveransene komme helt ut av kontroll, og noen vil bli stilt til ansvar for de katastrofene dette vil medføre. Dere mennesker har tankens kraft og er derfor guder alle sammen, men når noen spiller rollen sin på den mørke siden, og ikke til gagn og fordel for alle mennesker, så vil dette medføre konsekvenser. Beklageligvis vil disse konsekvensene først ramme de uskyldige. Trøst dere med at alt vil bli avslørt.

Bruk derfor din kraft til å endre været til fordel for andre enn deg selv og til gagn for mange. 

Tidene endrer seg og derfor vil de nye tankene bli mer og mer etablert i folket. Mange av de tradisjonene dere har hatt vil bli lagt bort til fordel for andre tanker. Hvis dere ser dere tilbake til fortiden og historien, så vil dere se at dere ikke har de samme verdiene og ikke de sammen tradisjonene som for hundre år siden. Det er derfor uunngåelig at ikke tradisjoner endrer seg og nye skapes. Dette er det som skaper nye tider. Og dere er nå i den nye tiden. Dere vil også endre tanker omkring mat og verdien av den maten dere spiser. På grunn av forurensing og miljøgifter vil mye av den maten dere spiser i dag, ikke være spiselig om noen ti-år. Dere er derfor nødt til å finne andre mat veier.  

Fremtiden fordrer ikke bare vanskeligheter for dere og endringer i tanker og sinn. Dere vil oppleve en glede over alt som lever, respekt og nestekjærlighet vil gro. Dere vil forenes i fredsommelige tanker og det vil ikke være mulig for en leder å hisse til krig. Fremtiden vil derfor være lys. men frem til det skjer vil mørket spille ut sitt siste desperate forsøk på å overta verdens herre dømme. 

 

I nåtid er det viktig at dere alle tar ansvar for den katastrofen dere ser rundt dere, både menneskeskapte og naturskapte. Mange mennesker lider på grunn av ekstremt mye nedbør og flom i områder der det ikke før har vært vanlig med så mye nedbør. Det er de svake med lite ressurser som lider mest. Still opp for hverandre, skap en ny trend der empati og nestekjærlighet må råde. Hjelp naboen din når du kan hjelpe. All hjelp dere gir andre vil samtidig skape lyse, positive energier som vil spre seg. Endre den negative mørke energien som råder verden og skap den om til en lys og positiv energi. 

Du har alle redskaper du trenger for å endre deg selv, bruk dem og skap deg en ny fremtid. En kollektiv endring vil skape nye kollektive energier. 

Matmangel vil gi økte priser, skader på energiverk vil gi økte priser, vanskelige forhold for å levere varer vil gi økte priser. Den økonomiske krisen vil dere merke over alt på en eller annen måte. Dere må derfor endre deres behov for velstand og endre deres behov. 

Vær forberedt på dårlige tider. en stund fremover, men vit at fremtiden vil bli lys og fredfull i fremtiden. 

Vi har tidligere nevnt at det vil bli en ny type flyktninger i verden, ikke bare fra krig og ufred, men folk vil flykte fra nød og sult. Ta i mot de som kommer, som flykter fra naturkatastrofer og som trenger hjelp til å skape seg en ny fremtid.

Akkurat nå skapes nye ledere som vil ta over, og være med på å skape en ny fremtid. Se mot øst!

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.

 

10.08.2022

Flere av dere har nå merket forandringer i været, der det har vært ekstrem tørke eller ekstremt mye nedbør i verden. Dere har merket forandringer, der vestlige land og stormakter egler til krig og ufred. Tidligere stormakter vil miste sin posisjon og andre vil komme til. Verden vil derfor oppleve store endringer politisk, som vil gi seg utslag i økonomi, livsstil og kjøpekraft. Endringene vil for noen fortone seg som et mareritt det er vanskelig å komme ut av, mens andre tilpasser seg det nye samfunnet. 

Også på det personlige planet vil det skje store endringer. Flere av dere har nå begynt å tenke over eget liv og egen livssituasjon. Flere og flere ønsker å endre seg selv og det livet de har levd. Flere vil endre kursen og arbeide med seg selv og sin egen utvikling. Det som tidligere var viktig vil ikke lenger fortone seg som særlig viktig. Andre verdier og livskvaliteter vil komme inn i livet, og gjøre at flere vil endre sine valg. Flere vil søke ut i naturen, til stillhet og ro. Bylivets larm og mas vil etter hvert slite på folks helse. I verden er det stor tetthet i byene og stor forurensing på grunn av biler og fabrikker. Flere og flere vil velge løsninger som er renere og mer miljøvennlig. 

Kjære jordboere. Alt som tidligere er blitt sagt om jordens utvikling er nå startet. Økonomisk krise, uroer og opptøyer, matmangel og mangel på ressurser, forurensing og klimaendringer. Store omveltinger som må føre til endring i livsstil og verdier. Luksus liv med ødsling og overforbruk av ressurser, utnytting for egen vinnings skyld, menneske handel, sex slaveri, misbruk og mishandling vil bli avslørt. Nå er tiden inne for å renske opp i moder jord. Negative krefter har herjet på jorden i tusener av år, nå vil lyset skinne igjennom og rense moder jord. 

Gled dere over de forandringene dere ser for de vil gjøre godt i det lange løp. I prosessen har mange valgt å forlate jorden, noen frivillig, andre ufrivillig. Dette er resultatet av krig og ufred. 

Husk at det som skjer er forutbestemt å skje. La deg ikke skremme, dette er ikke hendelser som kommer over natten, men prosesser over år. Lev livet ditt her og nå. Vær fokusert på dagen i dag og de gjøremål du måtte ha. Tenk ikke fremover og trekke deg selv ned verken av verden, eller av personlige erfaringer. Løft deg selv opp, og vær positiv i din adferd. Styrk deg selv, rens deg selv og utvikle deg selv. Søk lyset og kjærligheten og vær åpen for universets gaver. 

Se at enhver utvikling må starte med en forandring av det store. For å forbedre livet til alle jordens beboere trengs det store forandringer.

Fremtiden vil bringe med seg nye tanker og nye løsninger, nye ressurser vil bli oppdaget og tatt i bruk. Matproduksjonen vil endre seg, der nye råvarer vil bli tatt i bruk. Nye tekniske løsninger vil gi en bedre hverdag for de fleste av dere. Strøm og vannmangel vil ikke være et problem i fremtiden. Når myndighetene ikke lenger tenker profitt, men på befolkningens beste, vil løsningene komme på plass. Når land samarbeider over landegrenser vil ressurser bli likt fordelt. Dette krever imidlertid nye tanker, store tanker og modige tanker. En ny voksende ungdomskultur er voksende. Flere og flere av de unge i dag tenker miljø og tekniske løsninger istedenfor de gamle løsningene. Disse unge menneskene vil være med på å utvikle moder jord til et nytt samfunn. 

De vil komme med nyskapende ideer, løsninger og tanker utenfor de gamle skjemaene. 

Forløs deg fra gamle mønster og tanker. Forløs deg fra fortiden som knuger deg ned. Forløs de energiene som holder deg igjen. Tenker du at det var bedre før, så er dette tanker for å holde deg igjen i utviklingen og din egen frykt for å møte noe nytt og ukjent. Vær åpen og ha tillit til universet. Vær åpen for de nye ideene og se at det er bedre enn de gamle. Møt ungdommen med velvilje, nysgjerrighet og åpenhet og du vil kunne tilpasse deg den nye tiden, og du vil bli overrasket over de unges tanker om bevaring av moder jord. Alt vil bli godt.

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael. 

 

 

08.06.2022

Endetiden er et ord som må brukes med forsiktighet. For hva er det enden på? Er det enden på tiden, den kan ingen ende ta. eller er det enden på jorda? Jorda vil bestå. Eller er det enden på menneskeheten, eller enden på menneskehetens energier slik vi kjenner dem i dag? 

Når vi omtaler den tiden vi nå er inne i med ordet endetiden, så mener vi at de mørke energiene er kommet til en ende. Det er nå tid for nye lyse energier til å råde på jorden. Endetiden er i vår betydning en positiv term som ikke må forveksles med den negative termen med undergang. Vi bruker også ofte ordet i den nye tiden for å understreke at det er en ny tid i vente, noe som er bedre enn den tiden dere nå er inne i, eller rettere sagt er i ferd med å nå en ende på. 

Frykt ikke fremtiden for ingen dommedags profet vil stige opp fra de døde og dømme dere til evig pinsler. Frykt ikke fremtiden som virker utrygg og fremmed. Frykt ikke det nye som er i emning og den utviklingen som må komme. Frykt ikke de protester som vil stige opp fra dypet av menneskeheten og skylle bort de urettferdighetene dere har levd under. Frykt ikke fremtiden for fremtiden vil være en lys tid, med kjærlighet, forståelse og likhet. 

For å nå målet vil mørket kjempe krampaktig for å bevare sin posisjon og sin styrke. Vi beklager at dette vil medføre menneskeoffer. Vårt hjerte blør for dem, men vi takker også disse sjelene for å ta på seg denne oppgaven i jordelivet. Vit at vi vil ta vare på disse sjelene. 

Når menneskeheten reiser seg vil det buldre fra moder jords hjerte, et brøl som vil gi ringvirkninger over hele kloden. Et brøl som vil høres blant de døve og ses av de blinde. Ingen vil kunne gå umerket fra dette brølet. Alt vil komme for en dag, alt vil bli avslørt. Dere vil nå gå inn i en tid der økonomien vil falle i mange land. Med den pågående konflikten i Øst Europa har mange allerede begynt å merke ringvirkningene. Dette vil nå slå seg ut i verdens økonomien. 

Dere har tidligere gjennomgått harde økonomiske tider og kommet dere gjennom dette. Penger og makt skal ikke lenger være den eneste rette veien å gå. Mange vil stille seg uforstående til dette og lure på hva dere vil gjøre. Men se det er der den nye tiden og nye tanker blir til. Nye energikilder, nye dyrkingsmåter og områder vil bli oppdaget. Nye vitaminkilder og matkilder vil bli oppdaget. Nå virket dette fjernt og uforståelig, men plutselig vil dere være midt i det. Akkurat nå arbeider vi med de personene som vil gi dere ideene om det nye. De vil komme fra ulike kanter av verdenen for å markere at dere må arbeide sammen som et fellesskap med et felles mål. Å motarbeide hverandre vil skape kaos. Nå blir dere nødt til å samarbeide på tvers av landegrenser. 

Nå mer enn før er det viktig at du tar et oppgjør med skjelettene i skapet. Du må nå rydde energiene dine. Forløse det som er vanskelig og se livet i en ny vinkel. Tolerer ikke all motgang og smerte, men finn årsaken og forløst dette. Smerte er et tegn på din psyke eller gjentatte hendelser i livet. Ofte kan dette ligge i tidligere liv, så sørg for å forløse det som er stengsler og negative energier fra tidligere liv. Tiden er nå inne til å løse opp negative familie bånd og frigjøre deg fra de usynlige lenkene som holder deg igjen i din utvikling. 

Nå må du ikke tro at det betyr at du skal sette en strek over et hvert familie forhold som ikke går den veien du ønsker, men frigjør deg fra de negative energiene slik at alt vil løse seg opp til det beste for dere alle. Send lys og kjærlighet til de som trenger det og tilgi av hele ditt hjerte. For den som er den lidende parten, er den som kjenner hatet i sitt hjerte. All denne negative energien vil følge deg inn i det fysiske livet og gi deg smerter i kroppen. Gi slipp! 

Når du nå har bestemt deg for å gjøre noe med eget liv, vil du føle en frihet du aldri har følt før. Vi gleder oss over ditt valg, og for å se at din sjel nå blir satt fri fra det fangenskapet det har vært en del av. 

Arbeid med deg selv hver dag. Hver minste negative energi skaper ubalanse i energiene dine. Forløs enhver irritasjon, sinne, angst , sorg og smerte som setter energiene dine tilbake. Ta tilbake livet ditt, og ta tilbake kontrollen over dine følelser og over din fremtid. Du er en skaper, og skaper derfor det livet du lever, hver dag.

Vi gleder oss med deg i din utvikling. 

I lys og kjærlighet, erkeengelen Mikael. 

 

08.05.2022

Kjære jordboere!

Dere er nå midt i kamper som vil påvirke fremtiden. Det resultatet dere nå skaper er avgjørende for hvordan fremtiden vil arte seg. Men fra vårt ståsted er dere i en heldig utvikling. Vi snakker ikke om alle de forferdelige urolighetene jorda over, men at dere nå våkner mer og mer og ønsker en endring. De fleste av dere ser nå at en krig aldri er svaret på problemene, de skaper bare mer, og verre problemer. Noen av de problemene som oppstår er hemmeligholdelse. Flere av dere lider og vet ikke hovedårsaken til urolighetene. Hemmeligholdelse er skjulte agendaer som snart vil rulle opp til overflaten. Dere vil bli sjokkerte, føle avsky, sinne, sorg, fortvilelse og maktesløshet, å vite at alt du trodde på var en løgn. Illusjonene vil løsne og revne til en massiv endring.

Verden som dere kjenner den i dag, vil bli en helt annen verden i fremtiden.

Utviklingen går nå raskt fremover, og nye løsninger vil dukke opp, både innen vann, elektrisitet og andre kraftverk.  

Dere vil vi skal velge side, men universet kan ikke velge side siden dere alle er viktige mennesker for oss. Vi ser smerten hos dere alle, og vi gråter med dere alle. Tro oss når vi sier at denne smerten vil bli enda større når sannheten blir avdekket.

Hva vil fremtiden avdekke, og er det lys i enden av tunnelen. Vær ikke bekymret, for den veien dere nå går er viktig for å renske ut den siste rest av negativitet som befinner seg i det skjulte. Det finnes grusomheter som er langt verre enn dere kan forestille dere, og disse vil snart bli avdekket. For dem dette gjelder vil det være en befrielse.

Det finnes deler av moder jord som opplever matkrise. Tørken i Afrika sender tusenvis i sult hver dag. I andre land er overfloden av mat stor. Matkrisen skyldes også stopp i produksjon og eksport mellom land, men også hvordan dere mennesker har tilpasset dere og gjort dere avhengige av andre land. I fremtiden vil flere og flere dyrke det de trenger til eget bruk. Dette vil i første omgang medføre at de kjente varene dere tidligere har brukt vil bli vanskelig å få tak på. Etter hvert vil dere løse denne krisen og vil kunne dyrke alt dere trenger. Utviklingen går fremover også innen matproduksjonen. 

Mange av dere frykter fremtiden og er redde for det ukjente. Men alt vil bli bedre. Et skritt bak, men flere skritt frem for hver gang. Akkurat nå opplever jorden et tilbakesteg, men vil gå flere hakk frem etterpå. 

Kjære jordboere!

Naturen og været er i endring. Dette gjør dere forvirret og skremt. Dere opplever stadig flere unormale vær tilstander over hele kloden. Temperaturen vil falle i mange land i perioder der temperaturen normalt ville vært høy.  Klimaendringene vil for alvor få de av dere som ikke ville se sannheten i øynene, til å åpne dem på vidt gap. Nå er tiden inne for å ta nødvendige skritt i riktig retning. Nå er det klimaet og moder jord det gjelder, ikke profitt og lønnsomhet. 

Vi vil ikke skremme dere, men det er mange aktører som tjener penger på andres katastrofe og liv. Dette vil det bli store endringer på. 

Når dere kommer dere over denne harde kneiken vil moder jord igjen fylles med lys og kjærlighet. Dere vil igjen bygge opp livene deres og komme i harmoni. Lys, kjærlighet og harmoni vil bli viktige faktorer i deres liv. Vi ser frem til den dagen da moder jord igjen vil skinne utover universet i lys og kjærlighet.

Hold alltid fast ved håpet og troen på det gode. Mist aldri disse ordene av synet. Håpet og troen er det som fører dere fremover. Håpet og troen er deres livline. Dra hverandre opp. Hjelp din nabo når han feiler. Send lys og kjærlighet til de som bare føler hat. Øk moder jords lys og send ut ny bevissthet. Vit i ditt hjerte hva som er sannhet, følg sannheten.

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.

 

 

06.04.2022

Forløs minner

Å forløse gamle minner kan være vanskelig, men er viktig for å rense kroppen og sjelen for det som hemmer dere i livet. Gamle minner kan også være ubevisste minner som sitter i cellene, celleminner. Celleminner kan være minner fra tidligere liv, som sjelen ikke har løsrevet seg fra og som bæres med sjelen til neste liv. Du kan derfor ha uforklarlige fobier, angst eller ha ustabilt humør, vanskelige tanker og smerter i kroppen uten fysiske anstrengelser eller sykdom. Ja, celleminner kan være både psykiske og fysiske lidelser. 

Som sjel har du mange erfaringer på både godt og vondt. Du har hatt en lang reise gjennom flere tidsepoker, og erfart livet i flere tider. Du har sannsynligvis vært både kvinne og mann, trell og hersker, god og vond. Disse minnene bærer sjelen med seg. Noen ganger vil du oppleve at du føler ubehag overfor andre mennesker, til og med de du ikke kjenner. Noe av forklaringen kan være at de sender ut negative energier som du fanger opp, og noe av forklaringen kan være at dere har hatt tidligere liv sammen. Det er derfor viktig å forløse disse følelsene og ikke bære disse med deg i dette livet. 

Dette livet er det forløsende livet, der dere skal rette opp i energiene fra alle livene. Du vil derfor oppleve uforklarlige følelser som du ikke kan sette ord på. Det er ikke alltid like viktig å forstå følelsene, men heller gi slipp på dem .

I den nye tiden tenker vi dere som frie rengjorte mennesker.  

Vi snakker mye om den nye tiden, og det innebærer at dere mennesker må øke energi nivået. Ved å øke energi nivået vil dere komme inn i en annen tilstand av forståelse og toleranse. De energiene som dere nå er knyttet opp mot higer etter seier, og være størst og best. I den nye tiden vil energiene være mer samstemte, og dere vil ikke være belemret med følelsen av å være størst og best. Dere vil samarbeide for menneskenes beste på alle måter. 

For å oppnå et liv der dere kan leve i fred og harmoni, må dere legge bak dere de energiene som hemmer dere å motta de nye energiene. Dette er en krevende jobb, men er som sagt absolutt nødvendig. 

Du trenger ikke huske alle livene dine, eller vite hvor energiene kommer fra. Bare forløs de energiene som trigger deg, og la de renne ut av kroppen. Erstatt energiene med lys og kjærlighet. I en prosess der du skal forløse fortiden, så husk på at det vil dukke opp energier som er negative, energier du bærer med deg som er en negativ egenskap. Forløs også disse energiene og erkjenn overfor deg selv at dette er noe du må kvitte deg med. Dette kan være stahet, aggresjon, mindreverd eller det å føle deg mer verd enn alle andre. Uansett, forløs dem. Du tenker kanskje at du nå vil bli et menneske uten følelser som ikke reagerer på noe eller kan vise glede og stolthet. Du tar feil! Du vil fortsatt føle sorg over en tapt venn, eller føle deg stolt av dine barn, eller føle glede, men du vil ikke heve disse følelsene over alle andre, du vil ikke utsette andre for negative følelser eller unnlate å se andres storhet. De negative spektrene vil opphøre og erstattes med kjærlige følelser, og viktigst av alt, du vil ikke la følelsene hemme deg i livet, eller skape negative bånd og energier til andre. 

Vær ikke engstelig hvis du ikke klarer å forløse alt på en gang, det er nærmest en umulig oppgave. Bruk den tiden du trenger. Forløs følelsene når de dukker opp, og gjenta denne handlingen hvis nødvendig. 

 

Vi ser at det er mange ulike fraksjoner på jorden av mennesker. Dere har ikke en negativ eller en positiv energi, men mange ulike energier og derfor også mange dimensjoner. Det er mennesker blant dere som lever i en høyere dimensjon enn massen av mennesker. Dere skal etter hvert alle stige i energier og i dimensjoner. For å kunne komme til en ny dimensjon må bevisstheten slippe taket i den gamle dimensjonen. Dere må tenke andre tanker, ha andre behov, se andre verdier og leve andre liv. Å se for seg alle mennesker på jorden i en ny dimensjon vil være ganske umulig så lenge det er så mange av dere som fortsatt befinner seg i lavere dimensjoner der krig, sult , forbrytelser, og vold preger hverdagen. 

Noen av dere ville måtte gi avkall på det jordiske livet, og starte på nytt for å komme inn i riktig energi, andre har bestemt seg for å gå over til den andre siden i ung alder. Det er flere kriger og uroligheter i verden som krever menneske offer. Send disse sjelene i lyset og send dem kjærlighet, for de er i en sårbar fase som sjel. 

Dere ønsker kanskje at vi skal si noe om de urolighetene som foregår i vesten. Men nei, i våre øyne er dere alle skapt i vårt bilde, og er like mye verd. Se dere rundt, det finnes lidelser i alle verdens hjørner. Vi sender dere alle kjærlighet og lys og håp om at dere blir opplyste. Se galskapen i alle uroligheter, våkne opp og send moder jord lys og kjærlighet. Start med deg selv ved å frigjør deg for alle negative energier. Arbeid med dine nære og kjære. En kollektiv bevissthet vil øke energien på moder jord.

Stå sammen og arbeid sammen for en ny tid.

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael. 

 

06.03.2022

Verden står på hodet. Ufred, okkupasjon og krig i store deler av jorden. Energiene har gått tilbake mange hakk, og dere må nå jobbe for å rette opp i energiene. Vi har tidligere meddelt at det må store endringer til for at jorden skal kunne heve energiene til et nivå der alle stiger opp til det samme energinivået. Krigen i Ukraina og Russland vitner nå om en krampaktig krig om energiene. Der de gamle lavere energiene står i mot de nye høyere energiene. Det er slik krig er. Menneskeliv går tapt, tusenvis av mennesker mister sitt hjem og mange mister sitt liv. Mange drives på flukt fra sitt hjem og andre mister kontakt med omverdenen og muligheter for å bevege seg fritt, snakke fritt og være fri. Det er alltid lidelser i alle sider av en krig. Det finnes ingen vinnere, det finnes bare tapere. Krig er ikke folkets røst. Krig er en maktkamp mellom de som leder et land, griskhet og manipulasjon krever uskyldige ofre på begge sider. 

Ta avstand fra denne lave energien. La den ikke treffe deg og syde i årene dine som gift. Hev energiene dine og send kjærlighet til de som leder denne krigen. La ikke deres maktsyke smitte over på dere. La ikke ett menneske vinne over en hel verden. 

Kjære lysarbeidere over hele moder jord. Nå er tiden kommet som forespeilt med økonomiske vansker i mange land, samtidig som naturen utspiller sine energier og snur verden opp ned. Vi ser at det er vanskelige tider nå og en tid fremover, men vær ikke redde. Vi er med dere og vil gripe inn når tiden er inne. Vi beklager at energiene må spille seg ut, men det er også dette som forener dere til ett folk. Vær positiv, forløs gamle energier og motsetninger. La ikke historien kneble dere i avmakt og aggresjon. La det gamle ligge og se fremover. Samle dere og se hverandre som naboer og familie. De negative energiene kjemper en kamp for å beholde posisjonen, og bruker den makten de har til å manipulere dere mennesker. La ikke disse seire. Send energier og be om at soldater senker sine våpen og ser galskapen som er i ferd med å utvikle seg. 

Nå er tiden inne til å være sterke i troen, holde på håpet og tro på energiene. Vit at ingenting er forgjeves. Send de tapte sjeler hjem, og takk dem for at de gikk i forveien og ryddet energiene. Vis nestekjærlighet, åpne ditt hjem og åpne ditt hjerte for de som trenger det. Vis barmhjertighet og storhet for folk i nød fra alle parter. Send kjærlighet til de som er fanget i sitt eget land og ikke får nødvendig informasjon. Send kjærlighet til mødre og fedre som gråter over sine sønner på begge sider. Grip til kjærlighetens våpen og bruk det.

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael.

 

13.02.2022

Ser dere ikke galskapen i alt dere gjør? Dere volder moder jord stor smerte. Hvor skal denne striden og uenigheten ende? Nå må dere tenke dere om. Høyne energiene og spre positive tanker. Ta ikke oppviglernes negative tanker og senke dere ned på deres energi nivå. Høyne energi nivået kollektivt på moder jord. Spre kjærlighet og glede. Se det vakre rundt deg, kjenn denne følelsen av takknemlighet og glede og spre den videre. La ikke negative energier få vinne. Det er nå opp til dere mennesker å snu det vanskelige til det gode. Bruk fornuft. Bruk alt du har lært av energiene for å forbedre situasjonen.

Til alle verdens ledere: la ikke eget ego og seier følelse stå i veien for liv, helse, og fred. La våpnene falle og ta til fornuft. La lyset borre gjennom hjertet ditt og se det skjønne rundt deg, det du er i ferd med å ødelegge. Dette er ingen lek, eller brikker på et spill. Dette er mennesker, familier, soldater av kjøtt og blod. La ikke blodet flyte. Vær den store, den folk vil huske, den som stoppet krigen! 

Kjære dere! Dere er nå inne i en vanskelig tid, der alt kan skje. Vi kan ikke gripe inn annet enn i de situasjoner der det blir brukt kjernefysiske våpen som ødelegger moder jord og andre beboere i universet. Vi ser med sorg på den utviklingen jorden har tatt. Men mist ikke håpet! Flere ledere kjemper for fred med fredelige midler og sunn fornuft. Send kjærlige energier til de som bare ønsker strid, og send kjærlige energier til de som forhandler for fred. La de kjærlige energiene få seire over mørkret. Dette er ikke en strid mellom land, men en strid mellom lyset og mørket. Dette er mørkets våpen, krig, ufred og lave energier. Høyne energiene i deg selv og dine tanker. Hjelp folk i Russland, Ukraina, Kina og USA ved å høyne energiene. La lyset trenge gjennom og lyse opp tanker, sinn og situasjonen. Send kjærlige energier til de som fredelig demonstrerer for fred. Hør deres bønn! 

Verden er nå på det mest urolige. Dere merker dette på de energiene som utspiller seg blant mennesker, men dette er også den tiden der fornuften kan seire og lyset kan seire, der flest parten av folket ser lys og glede og ikke mørke og hat. 

Dette er også urolige tider for moder jord. Store forandringer skaper uroligheter i moder jords kjerne og overflate. Dette har ført til og vil videre føre til urolige værforhold i vind, temperatur og nedbør. Dette igjen skaper uforutsette katastrofer og ulykker. Dere er nå i den tiden der alt endres, og endres til det beste for dere og moder jord. Et tilbakefall i energiene vil skape enda mer ubalanse og forlenge tiden for healing.

Derfor kjære energiarbeider, moder jords barn, bruk all tankekraft, bruk energiene dine og reis dere opp av asken , kjenn morgendagens kjærlige bris og send denne svale, milde kjærlige energien utover jordens befolkning.  Tiden er nå inne for lysets kamp, med lysets våpen - kjærlighet.

Vær den første til å gripe lysets våpen og bruk det.

 

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael.

 

16.01.2022

Et nytt år har startet med mange begivenheter på godt og vondt. Dette året vil bringe frem flere avsløringer enn tidligere. Dere er nå kommet til et vendepunkt der ingenting kan være skjult lengre. Flere ønsker å vite sannheten om pandemier, intriger, kriger og økonomi. Dere vil finne ut at alt henger sammen. Se på året som kommer som en lære, en erfaring og en hevelse av kunnskap og energi.

Året vil bli preget av mye ekstrem vær overalt på kloden, og dessverre vil dette medføre at flere menneskeliv går tapt. Vi sørger med dere og er like fortvilte over situasjonen på moder jord som dere er. Men vit at dette er en del av den evolusjonen dere er inne i og er nødvendig for at den store menneske massen åpner øynene og høyner energiene sine. 

Hver og en må i tiden fremover arbeide med seg selv og sine egne energier. Du må ransake deg selv, din sjel og dine intensjoner. Er livet vanskelig, så må du granske deg selv kritisk. Hva er årsaken, og kan du selv gjøre noe med det? Noen ganger vil et brudd være det beste for deg, være seg i forhold, familie, venner eller jobb situasjoner. Vær kritisk og analyser deg selv grundig og dine intensjoner. Hvis du fortsetter for du har lyst uten at hjertet er helt, vil du aldri bli hel. Bruk hjertet som guide, og la deg ikke villede av lyst eller behov, for da vil du aldri bli hel. Gi slipp, og send lys og kjærlighet. Tilgi og send lys og kjærlighet. Vær ærlig med deg selv og send deg selv lys og kjærlighet. 

Man ikke til hat, bortforklar ikke det som er åpenbart. Send ikke skyld over på andre. Dere må nå åpne dere for energiene som kommer og ta de imot med kjærlighet.

Flere av dere vil i løpet av året møte dere selv i døra, og flere vil ta nye retninger og nye avgjørelser som gagner deres utvikling. 

Økonomien vil i dette året bli vanskelig på verdens basis. Dere står nå ovenfor store krack i økonomien, både i offentlig og privat sektor. Fortvil ikke! Se nye veier og nye muligheter som åpner seg for dere. Vær kreativ og ha tillit til at universet ikke vil la dere gå tapt. 

Vær i livet ditt og skap livet ditt med tankens kraft. Gjennom overbevisning og tillit vil dine tanker manifestere seg i livet i lys og kjærlighet. Men husk at mørke tanker alltid vil slå tilbake på deg. Manifester i lyset. 

Vær optimistisk, for det er grunn til optimisme som vil føre til en større utvikling. Ny vitenskap er i emning. Nye tanker vil skapes og gi næring for ny utvikling innen teknologi, medisin og energi. Nye teknologiske gjenvinninger vil se dagens lys og lede dere inn i en ny tidsalder. Dere står nå på terskelen til en ny verden. La den åpenbare seg. 

 

I lys og kjærlighet

erkeengelen Mikael.